Psikoloji Kulübü Üyeliği

İnsan; tarih boyunca hakkında yargılamalar ve tanımlamalar yapılan, tüm felsefi akımlar, ideolojiler ve hatta sanat anlayışları tarafından bir kalıba sokulmaya çalışılan, tanım yapabilme eyleminin öznesi olan bir varlıktır. İnsan hakkında yapılan her tanım çabası, onu nesnelliğin kollarına iter ki insan, yalnızca nesnellik ile açıklanamayacak bir varlıktır. Başkalarının benim hakkımda yaptığı tanımdan daha önemli bir şey varsa; o da benim, kendi hakkımda ne dediğim, hayat anlayışımı nasıl ve neye göre şekillendirdiğimdir. Yalnızca algılarım değil, algılama biçimim de benim anlamlar kâinatındaki yerimi belirler. Bu bağlamda gerçeklik ve hakikat algım ve kendimi onların arasındaki ilişkiye göre nasıl konumlandırdığım, insan olmamın belirsizliğinin sisini bir nebze olsun dağıtır. Belirlenebilirliği mümkün olmayan insanı belirleme çabası, gerçeklik ve hakikat tanımlamalarının yapılabilir olmasına rağmen, boş bir çaba olarak kalacaktır. Asıl belirlenmesi gereken şey; insanın ne olduğu değil nasıl insan olunacağıdır.

Gerçeklik ve hakikate göre kendini konumlandırabilen bir insan; bu algıların ışığında insan olma yolunda yürüyebilir.

Hakikatin gerçeklik ile dansı;

Gerçeklik; görülen sayılan ve uzaya yerleştirilen şeydir ve aynı zamanda kesin olandır. Fiziksel evrene tekabül eder, belirsizliğe değil. Doğal olarak görsel gerçeklik çelişkiden uzak olduğu gibi, bize hakkında emin olduğumuz bilgiler sunar. Bu yüzden de diyalektiğe kapalıdır. Hakikat ise, gerçekliği içerdiği gibi gerçekliğin derin bilgisine de ulaşmamıza imkân sağlar. Ancak bu derin bilgi delile ve kanıta dayanmaz. Delil ve kanıta dayanmadığı için de bilimselliğinden söz edilemez. Evrensel değil bize göredir; ama doğrudur çünkü kendi evrenimizde ona doğruluk değeri veririz. Gerçeklik değeri yüklediğimiz, hakikate dayalı yargılarımızın gerçeklikle ve fiziksel evren ile ( ya da dış dünya ile ) bağlantısının olmaması diye bir şey yoktur. Onlar bir gerçekliğe dayanırlar; bir gerçeklikten çok daha ötesi olmak gibi bir değere sahiptirler. 

Gerçeklik; insanı, kendisine göre konumlanmaya ve bilincinin merkezine gerçekliği koymaya iter. Gördüğümüze inanır ve gördüğümüz bilginin bilimselliğine dayanırız. Bu yüzden de gördüğümüz şey bizim bir parçamız olur. Hatta insanların bize kendilerini gösterdikleri kadarına inanırız, davranışlarının gerçekliğine aldanırız ve kalbimizi onlara açarak hakikati ıskalasak bile gerçekliğin çoktan bizim bir parçamız olduğunu görürüz. Gerçeklik aklımızın kabul ettiği şeyler bile olsa, kalp gerçekliği reddedebilir veya aklımıza iyi gelen bir şey kalbimize iyi gelmeyebilir. Bu bağlamda, gerçekliğin ve görünene inanmanın insana verebileceği en büyük zarar; kalbin kandırılmasına ve ya umursanmamasına hatta kalbin ihtiyaçlarının görülememesine sebep olmaktır.

Pekiyi, inandığımız bir gerçeklik belirsizleşir ve sise boğulursa ne olur? Tüm eylemlerini gerçekliğe dayandıran biri için bundan fenası olamaz; çünkü belirsizlik ve karanlık şüphe doğurur. Şüphe ise; gerçekliği dünyasının merkezine almış birisinin merkezini dağıtır. Dünya merkezi noktasını yitirmiştir ve olmayan bir merkezi nokta görülemediğinden gerçekliğini de kaybeder. Her yerde olabileceği gibi hiçbir yerde de olmayabilir. Yalnızca gördüğü gerçekliklere inanan birisi için bu belirsizlik bitkisel hayattan farksızdır. Gerçeklik, hayatımızı tek başına açıklamaya yeterli değildir. Bir gerçekliğe şahit olduktan sonra ona yorum katmalı ve gerçekliğin derin bilgisi olan hakikate ermeliyim. Gerçekliğin sınırlı bir algılama olduğunu keşfetmek, içinde yaşamam gereken şey gerçeklik bile olsa, hakikate ermem için bana güven verecektir.

Gerçeklik; geri çevrilemez ve bilimsel olarak yenisiyle değiştirilemediği sürece de değiştirilemez bir şeydir. Belirlidir ve belirli olmanın hareketi engelleyen prangaları ile insanı kıskaca alır. Bir gerçekliğin değiştirilebilmesi için ise konu hakkındaki bilimsel yargılar, kesinlik ve kanıtların tümden değişmesi gerekir. Oysa hakikat öyle değildir ve insan ruhu ile hayal gücüne sınırsız hareket alanı sağlar. Hakikat algılarımız gerçeklik gibi anlık değildir. Anlık görülebilirlik zincirlemesi de değildir. Bir konu ile ilgili bir hakikate vardığımızda, bu o anımızın yanında geçmişimize ve geleceğimize de hükmeder. Bu yüzdendir ki; gerçekliğin yüzeyselliği hakikatin derinliği ile boy ölçüşemez.

Gerçeklik ile hakikati birbirinin zıttı iki söylem olarak konumlandırmak doğru değildir. İnsanlığın en doğru olmayan tutumu ikisinden birini veya ikisini birden reddetmek olacaktır.

Gerçekliğin insana sunduğu bilgi küçümsenmemeli; ancak insan, yaşamının ve algılamalarının merkezinde gerçekliğin sunduğu kesinlik ile birlikte yorumlama yeteneğine ve hakikatin derin bilgisine de yer vermelidir. Gerçeklik çok anlamlı değil tek anlamlıdır. Bir şey varsa vardır yoksa yoktur; ancak hakikatin çok anlamlılığı ve yorumlama zenginliği; insanın ruhuna, kalbine ve yaşamına renk katabilir. Hatta daha da net söylemek gerekirse, birçoğumuzun hayatına anlam katan derin duygular ve hislerin gerçeklikle değil, doğrudan doğruya hakikat ile bağlantıları vardır. Gerçekliğin bu duygular ile bağı ise o duyguların kaynaklandığı nesnelliği sunmuş olmasıdır. Yine de, bu nesnelliği sunmuş olması duyguları var etmez. Duygularımızı var eden yorumlama yetimiz ve algılama biçimimizdir. Gerçekliği yorumlayarak duygularımızı bizim için birer hakikate çeviririz. Yine de unutmamalı ki; gerçekliğin tek anlamlı hakikatin de çok anlamlı oluşu birbirlerinin alanına müdahale etmez ve birbirlerinin düzenini bozmaz.

Gerçekliğin nesnelliği veya evrenselliği hakikat için söz konusu değildir. Hakikat; insanın bir konu hakkında yaptığı yorumlama ile ulaştığı bir şey olduğu için özneldir. O konunun hakikat bilgisi o insana aittir. Bu yüzden de doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilemez. Doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilemeyen bir hakikatin ise başkaları tarafından yargılanarak bir çözüme ulaştırma iddiası yalnızca yalana dayanır. İnsan; kendisine, kendi hayatı ile ilgili sorular sorduğunda gerçek hakikat sorularını yöneltmiş olur ve kendisi ile ilgili sorular sormaya başlayan insan hakikat alanına adım atmış demektir. İşte bu öznellik ve kendine özgü sorular insanı belirlenemez ve müphem kılar. Hakkında yapılan tüm tanımlar eksik kalmaya mahkûmdur.

İnsan olmak;

İnsan sorunu; hayat ne ölçüde kolaylaşırsa kolaylaşsın, bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin ve insan tabiata ne kadar hâkim olursa olsun giderek çözümlenemez ve tanımlanamaz bir hal almaktadır. Hatta öyle gözükmektedir ki;  üzerinde mutabık kalınan bir insan tanımı yapılmadıkça dünyadaki sorunların çoğu çözülemez hale gelecektir. Aslında burada insanı tanımlamaktan asıl kast edilen şey; insana hakkı olanı vermektir. İnsana hakkını teslim etmediğimiz sürece, özellikle eğitim ve ahlak alanındaki uğraşlarımız boşa gidecektir. Bu bağlamda bakıldığında insan olma sorunu en büyük sorunumuz gibi gözükmektedir. Zira biyolojik anlamda insan olmak toplumsal ve ahlaki anlamda insan olmayı sağlamıyor. Freudien anlamda söylersek; yalnızca id ve ego yapıları ile hareket etmeyi kendisine amaç bellemiş kişilerin, insanın hakkı olan tanımın dışında bir yerlere düştüğünü belirtmemiz gerekir. Ahlaki anlamda yapılandırılmayan bir insan, insanlığın sırtındaki bir kambur gibidir.

Üzerinde durulabilecek iki farklı insan tanımından bahsedebiliriz. İlki; doğan bir varlık olarak, biyolojinin konusu olan insanken; diğeri, eğitimin, ahlakın ve hatta sanatın konusu olan insandır. İnsan doğmanın insan olmaya yetmediğini anladığımız anda insan olma yolunda ilk adımı atmış sayılırız ve elbette ki bir değişim ve bir gelişim sürecinden geçerek insan olabiliriz. İnsan olmak, aşkın bir yolculuğu ifade eder. Kimileri için Tanrı’ya, kimileri için olması gerekene ve kimileri için de bir ideale yapılan yolculuktur. Bu yolculuğu ise; kendinin bilincinde olan ve kendini tanıyan, yolunu seçebilen ve yolculuğunun sonuna kadar gidebilmek için karşılaştığı sorunlara çareler üretebilen insanlar tamamlayabilirler.

Yalnızca doğmuş olmak ile kalmış olan ve yaşamını kişisel arzularının tatminine yöneltmiş egolar değil varlığının ve yaşamının sorumluluğunu üstlenebilenler gerçekten insan olmuş olabilirler. Önce kendi yaşamıyla sonra da insanlığın geri kalanı ile ilgili olan sorumluluğu üstlenmeyen bir insanın, seçebilme yetisini ve iradesini kullandığını söyleyemeyiz. Sorumluluğumuzun can alıcılığı tam da buradadır; çünkü mantığa sığmayan ve mantığı aşan _ dikkat edilmeli ki mantıksız olan değil _ bir seçimde bulunmak ruhun ve ahlakın güzelliğini ifade eder. Bir süreç olarak insan; yolun henüz başındayken mantıklı olanı seçse de, yolculuğunun sonuna doğru yeterli ahlaki yetilere sahip olduğunda, mantığın kavramaya yetmediği seçeneklerde daha çok sorumluluk alır.

Sonuç olarak; insanı yalnızca biyolojik bir varlık olarak açıklamak, hatta özü itibariyle yalnızca iyi bir varlık olduğunu söylemek ya da tümüyle kötü bir varlık olduğunu söylemek de, bahsettiğimiz insan olma durumunu tarif edememektedir. İnsan, tercih ettiklerinin yanında tercih etmedikleri ile de yaşar. Genetik ve nörolojik yapılanmasının yanı sıra ailesinin, içinde yaşadığı toplumun ve aldığı eğitimin izlerini taşır ve yaptığı seçimler, aldığı sorumluluklar ile bunlardan çok daha fazlasını üretebilir. Çoğu zaman kendiyle ilgili söylenenleri de boşa çıkarır, işte bu yüzden insan müphemdir. Net olarak bilinemez ve tek bir tanımı yapılamaz. En doğru tanım, her insanın kendisi hakkında yaptığı tanımdır.

Ve en romantik anlamda, insanın kendisi için yaptığı tanım; aşk anlayışıdır...

Uzm. Psk. Evren Kul

Eklenme Tarihi : 14/09/13 13:41:21

Çocuklarda Gelişim Döneminin Özellikleri

Çocuklarda Gelişim Döneminin Özellikleri

Çoğu zaman fiziksel yapıdaki artış anlamına gelen ‘büyüme’ ile niteliksel özellikleri de içeren ‘gelişme’ birbirleri ile karıştırılan kavramlar olarak karşımıza…

Neden Bu Kadar Kaygılı Hissediyorum?

Neden Bu Kadar Kaygılı Hissediyorum?

Kaygı (anksiyete) bir olay ve durum karşısında yoğun bir korku ve panik duyma halidir. Bu kaygıyı tetikleyen faktör ortadan kalktığında…

Çocukların Psikolojik İhtiyaçları

Çocukların Psikolojik İhtiyaçları

Çocukların psikolojik ihtiyaçları en az fiziksel ve sosyal ihtiyaçlar kadar önem taşımaktadır. Ailelerin, çocukların ihtiyaçlarına cevap verme şekli çocukların da…

Çocukların Sosyal ve Fiziksel İhtiyaçları

Çocukların Sosyal ve Fiziksel İhtiyaçları

Yeryüzünde yaşayan tüm canlıların içsel dürtüleriyle ortaya çıkan fiziksel, sosyal, ve psikolojik gereksinimleri vardır. Bireylerin bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı…

Ergenlik Deyip Geçmeyin!

Ergenlik Deyip Geçmeyin!

Ergenlik; çocukluk ile yetişkinlik arasında fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak değişim gösteren, bir olgunlaşma ve geçiş dönemi olarak değerlendirilir. Ergenlik…

Yeşikinlerde Onay Alma İhtiyacı

Yeşikinlerde Onay Alma İhtiyacı

Onaylanmak, takdir görmek, fark edilmek, övülmek her yaş grubundan insanın ihtiyacıdır. Var olduğunun, yaşadığının, fark edildiğinin ve önemsendiğinin kanıtı niteliğindedir.…

Travma ve EMDR Terapisi

Travma ve EMDR Terapisi

Travma, yaşamda ani olarak gelişen, günlük rutini bozan, stres ve kaygı yaratan yaşantılar olarak tanımlanabilmektedir.

Çocuklarda Ruh Sağlığı Sorunları Neden Ortaya Çıkar?

Çocuklarda Ruh Sağlığı Sorunları Neden Ortaya Çıkar?

En sık görülen ruh sağlığı bozuklukları ise kaygı, öfke, davranış bozuklukları, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlardır.

Hayır Diyebilmek

Hayır Diyebilmek

“ben kimseye hayır diyemiyorum, zorlanıyorum” cümlesini sıkça duymuşsunuzdur, hatta belki söyleyenlerden biri sizsinizdir. Aslında “hayır” kelimesi her bireyin çocukluğunda söylemeyi…

Kahkaha Atmak

Kahkaha Atmak

İş stresi ve yoğunluğu, hayattaki sorumluluklarımız, kendi hayatımız veya sevdiklerimiz adına hissettiğimiz korku ve kaygılar bazen ağır gelebiliyor. İstemsizce ya…

Eşler Arası Çatışma ve Çocuk Üzerindeki Etkisi

Eşler Arası Çatışma ve Çocuk Üzerindeki Etkisi

Özellikle kişilik gelişiminde çok önemli bir zaman dilimi olarak nitelendirilen 0-6 yaş grubunda edinilen bilgiler tamamıyla ailenin yönlendirmesiyle kazanılır. Siz…

Ailenin Okula Uyumu: Aile Okul  İşbirliği

Ailenin Okula Uyumu: Aile Okul İşbirliği

Ebeveynlik yeni bir bireye rehberlik etme, yeni bir dünya oluşturma ve şekillendirmede kılavuz olmaktır bir anlamda. Okula başlamak üzere olan…

Sonbahar Depresyonu ve Belirtileri

Sonbahar Depresyonu ve Belirtileri

Sonbahar bir geçiş mevsimidir ve her ne kadar parlak güneşe rastlasak bile her defasında ona eşlik eden soğuk bir rüzgar…

Çocuğumun Özgüvenini Nasıl Geliştirebilirim?

Çocuğumun Özgüvenini Nasıl Geliştirebilirim?

Kişiliğin temelini özgüven duygusu oluşturmaktadır. Özgüven duygusu, ailesel yaşantı içerisinde 0-6 yaş arasında kazanılır. Çocuk, yaklaşık bir yaşından itibaren bir…

Neden Psikoterapi Yardımı

Neden Psikoterapi Yardımı

Psikoterapi ruh sağlığına ilişkin sorunların, bir profesyonel ile konuşulması yoluyla çözümlenmesi girişimlerine verilen genel bir addır. Psikoterapi bir çok ruhsal…

Okul Fobisi ve Çözüm Önerileri

Okul Fobisi ve Çözüm Önerileri

Okul çocuklar için ilk sosyalleşme kurumu olmasına rağmen çoğu çocuk için korku unsuru olabiliyor. Okul fobisi çocuğun okula gitme konusunda…

Çocuklarda Okul İsteksizliği ve Ayrılık

Çocuklarda Okul İsteksizliği ve Ayrılık

Okulların açılmasıyla birlikte okula yeni başlayan çocuklar ve ebeveynleri kendilerini okulların kapısında göz yaşlarının yakınmalara karıştığı karmaşık ve zorlu bir…

İnternet Bağımlılığı

İnternet Bağımlılığı

İnternet bağımlılığı bir hastalıktır. Bağımlılık tanımına bakarsak; genel olarak bir kişinin, bağımlı olduğu nesneden uzak kalamaması ve bu nesneye ulaşamadığında…

Çocuklarda Dikkat Eksikliği

Çocuklarda Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği dikkat süresinin ve yoğunluğunun yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır. Dikkatin belirli bir noktaya toplanamaması, kolayca dağılması gibi…

Çocuklar Arasında Paylaşma

Çocuklar Arasında Paylaşma

Paylaşımcılık tamamen doğuştan gelen bir duygu değildir. Çocuklar paylaşma duygusunu sonradan kazanırlar. Paylaşma büyük ölçüde bir arada ve beraber yaşamanın…

Cinsel İsteksizlik Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Cinsel İsteksizlik Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Kişinin cinsel eylemde bulunma yetisinin yerinde olmasına rağmen cinselliğe karşı belirli bir istek azlığı ya da hiç olmaması durumudur. Kadınlarda…

Cinsellikle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar (Cinsel Mitler) Nelerdir?

Cinsellikle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar (Cinsel Mitler) Nelerdir?

Efsane olmuş ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaşarak yayılan çoğu zaman kaynağı gerçek olmayan bir kavramdır mit. Toplum içerisinde yerleşik mitler…

Çocuklara Uyku Alışkanlığı Kazandırmak

Çocuklara Uyku Alışkanlığı Kazandırmak

Uyku bir bütün olarak değerlendirilmeli, gündüz uykusunun gece uykusunu etkilediği unutulmamalıdır. Bu yüzden, çocuklarınızı mümkün olduğunca okul öncesi eğitimden geldikten…

Cinsel Problem Deyince Ne Anlıyoruz?

Cinsel Problem Deyince Ne Anlıyoruz?

Cinsel sağlık, yaşı medeni durumu ya da cinsel tercihi ne olursa olsun, cinsellik insan hayatının önemli bir parçasıdır ve yaşam…

Evlilikte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Evlilikte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Evliliğin temelini karşılıklı iletişim ve fikir çatışmaları oluşturur. İçerisinde tartışmayı barındırmayan bir evlilik düşünmek, bunu hayal etmek ve bunu sağlamak…

Kardeş Kıskançlığını Azaltmak için Öneriler

Kardeş Kıskançlığını Azaltmak için Öneriler

Kardeş kıskançlığı, yeni bir kardeşin gelmesi ya da gelme düşüncesi, aileye yeni birinin katılması, çocuğun benliğine yönelik bir tehdit olarak…

Çocuğumun Elinden TELEFON Düşmüyor!

Çocuğumun Elinden TELEFON Düşmüyor!

Siz de çoğu ebeveyn gibi, çocuğunuzun telefonla, tabletle ya da bilgisayarla çok fazla zaman geçirdiğinden yakınıyorsanız, ufak tefek adımlarla durumu…

Panik Atak ve Beslenme

Panik Atak ve Beslenme

Fazla yemek yemek de, aç kalmak kadar vücudumuzun tepki vermesine sebep olan bir durumdur. Yemek yedikten sonra mide sindirim işlemine…

Yaşam Organik & İlişkiler Sentetik

Yaşam Organik & İlişkiler Sentetik

Duygulardan arınmış mekanik beden hareketleri. Kimsenin birbirine sorumlu olmadığı istersen dönüp arkanı uyuyabildiğin, istersen çekip gidebildiğin ilişki biçimi.

Çocuğunuzun Gelişiminde Kilit Nokta Nedir?

Çocuğunuzun Gelişiminde Kilit Nokta Nedir?

Anne baba tutumunun kalitesi çocuğunuzun gelişiminde kilit faktördür. Çocuklar günlük vakitlerinin çoğunu ailesiyle geçirir. Bu nedenle de ebeveyn tutumları çocukların…

Çocukların Dil Gelişimi Nasıl Destekleyebiliriz?

Çocukların Dil Gelişimi Nasıl Destekleyebiliriz?

Bebekler, doğuştan dil ve konuşma yeteneğiyle doğarlar; ancak yönlendirme çok önemlidir. Araştırmalar, çocuğun nasıl ve ne zaman konuşmayı öğrendiği konusunda,…

Kanser Hastalığında Psikolojik Destek ve Önemi

Kanser Hastalığında Psikolojik Destek ve Önemi

Kanser hastalığı ve ruhsal yapımız arasında, görünmeyen fakat oldukça kuvvetli bir bağ olduğu kanıtlanmıştır. Kanser tanısı alan bir hasta, ilk…

Çocuklara Sınır Koyma Nedir?

Çocuklara Sınır Koyma Nedir?

Çocuklar, hayata gözlerini açtıkları toplumun ve ailenin kurallarını anlamak isterler ve buna ihtiyaç duyarlar. Onlardan ne beklendiğini, diğer insanlarla birlikteyken…

Panikleme! Kurtulabilirsin!

Panikleme! Kurtulabilirsin!

Panik bozukluk; beklenmeyen bir anda ani ortaya çıkan, panik ataklar ile seyreden bir hastalıktır. Panik ataklar ise; panik bozuklukta yaşanılan…

Aşkta Bağlanmak

Aşkta Bağlanmak

Bağlanma kuramcılarına göre, insanın yetişkinlikte yaşadığı romantik ilişkilerin niteliği ve partnerinden beklentileri, kişinin küçüklüğünde annesiyle kurduğu bağlanma stili ile belirlenir.

Her Şeyi Unutuyor musunuz?

Her Şeyi Unutuyor musunuz?

Her birey kendi yaş ve eğitim grubundaki bireylerle, kendi kapasitesine göre kıyaslanmaktadır. Elimizdeki çalışmaların da ışığında artık hangi hastalıklarda beynin…

Çalışan Anne Psikolojisi

Çalışan Anne Psikolojisi

Çalışan annelerin çocuklarına karşı olan, "Acaba ona yeterince vakit ayırabiliyor muyum?" vicdani sorgusu zihinlerini meşgul eden en önemli sorudur. Önemli…

Şahane Hatalar

Şahane Hatalar

Etrafınızda şimdiki aklım keşke gençken olsaydı diyen olgun insanlar vardır mutlaka. Çok sık karşılaşırız bu sözle. Geçmişteki hatalarını telafi etmek…

Sorunlardan Oluşan İnsan Türü

Sorunlardan Oluşan İnsan Türü

Dikkatinizi çekiyordur mutlaka sürekli mutsuz olduğundan, hayatının istediği gibi gitmediğinden, insanların ona hiçbir zaman hak ettiklerini vermediğinden yakınan insanlar. Sürekli…

Ergenlerde Problem Çözme Becerisinin Gelişimi

Ergenlerde Problem Çözme Becerisinin Gelişimi

Gençlik döneminin ergen için sorunlu bir dönem olduğu ve bu dönemde ergenin toplumla ve ailesiyle çeşitli çatışma ve problemler yaşadığı…

Çocukta Ölüm Kavramı Nedir?

Çocukta Ölüm Kavramı Nedir?

Çocuklar ölüm kavramını ilk ne zaman tam anlamıyla kavrıyorlar? İlk araştırmalar (1940’larda) ölüm kavramının yetişkin düzeyine ulaşmadan iki ön evreden…

Çocuk Cinsel Eğitimi

Çocuk Cinsel Eğitimi

Cinsellik yaşamın bir parçasıdır. Yok saymak mümkün değildir. Böyle olunca, çocukların yaşamında cinsellikle ilgili soruların doğru zamanda ve doğru bir…

Mutluluk Nerede

Mutluluk Nerede

Mutlu olmak için ilk yapmamız gereken, başkalarından beklentilerimizi bir kenara bırakmak ve bu duygu durumundan kurtulmaktır. Çünkü onlar mutluluğumuzu bizim…

Ergenlerde Kendine Zarar Verme ve Ortak Özellikleri

Ergenlerde Kendine Zarar Verme ve Ortak Özellikleri

Ergenlerde kendine zarar verme davranışlarının başında ''Kesme Davranışı'' geliyor. En sıklıkla kullanılan ve belirli periyotlarda tekrarlayıcı olduğunu gözlemlediğimiz bir davranıştır.…

Verimli bir YAZ TATİLİ için Öneriler!

Verimli bir YAZ TATİLİ için Öneriler!

Kaç yaşında olursa olsun her öğrenci, yıl boyunca yaz tatilini bekler ve tatilini gönlünce geçirmek ister. Tatiller, dinlenmek ve yenilenmek…

Öğrenciler Yaz Tatilini Nasıl Değerlendirmeli?

Öğrenciler Yaz Tatilini Nasıl Değerlendirmeli?

Çocuklara yaz tatillerini nasıl geçirmek istedikleri sorulduğunda çoğu çocuk, “ Hiçbir şey yapmadan, uyuyarak, televizyon izleyerek, bilgisayarda oyunlar oynayarak ve…

Öfke Kontrol Sorunu

Öfke Kontrol Sorunu

Öfke normal ve sağlıklı bir duygudur ve her insan öfke duygusunu yaşar. Öfke kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüşmediği sürece…

Sevgilim Borderline mı?

Sevgilim Borderline mı?

Bu bozukluğun en öne çıkan özellikleri, kişiler arası ilişkilerde, kimlik duygusunda ve duygulanımda tutarsızlıklar ile dürtüleri kontrol etmekte zorluk çekmedir.…

Eyvah! Arkadaşım Depresyonda!

Eyvah! Arkadaşım Depresyonda!

Günümüz Türkiyesinde 37 milyon kutu antidepresan ilaç kullanılıyor ve bunların temelinde genelde ‘depresyon’ çıkıyor. Türkiye’de antidepresan kullanım oranının son beş…

Ergenlikte Mastürbasyon

Ergenlikte Mastürbasyon

Mastürbasyon ergenlik döneminde özellikle erkek çocukta en yaygın olan cinsel etkinliktir. Mastürbasyonun nedeni, en basit şekliyle tamamen fiziksel olan cinsel…

Peki Neden Bu Kadar Stresliyiz? Ne Yapmalıyız?

Peki Neden Bu Kadar Stresliyiz? Ne Yapmalıyız?

Stres altındayken insan içgüdüsel olarak iki tepki vermektedir. Ya kaçacak ya savaşacak… Bedenimizin bütününü korumak adına beynimiz bu komutu verir.…

İyi Evlilik - Kötü Evlilik (!)

İyi Evlilik - Kötü Evlilik (!)

Evlilik insan yaşamının kalitesine dair bir barometre gibidir. Yaşamınızın kalitesi evliliğinize bakarak anlaşılabilir. Ve bu paralelde iyi bir evlilik kişinin…

Okul Fobisi (Korkusu)

Okul Fobisi (Korkusu)

Bazı çocuklar okula başlamadan önce çok istekli olsalar da okul zamanı geldiğinde bu istekleri kalmaz;okulda ilk gün korkusu yaşar ve…

Çocuklarda Alt Islatma Nedir?

Çocuklarda Alt Islatma Nedir?

Alt ıslatma iki şekilde görülmektedir. “Birincil Enuresis” ve İkincil Enüresis diye adlandırılmaktadır. Birincil enuresis yani “Birincil alt ıslatma” kas kontrolünün…

Çocuklara Oyuncak Seçiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Çocuklara Oyuncak Seçiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Her oyun farklı gelişim alanlarına destekte bulunmaktadır. Hal böyle olunca, oyuncak seçerken çocuğun bulunduğu gelişim alanı dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.…

 İlişkileri Bitiren ‘Mahşerin Dört Atlısı’

İlişkileri Bitiren ‘Mahşerin Dört Atlısı’

Evlilik ve boşanma araştırmalarının duayenleri Dr. John ve Julie Gottman 3.000’ den fazla çiftle çalışarak kadın erkek ilişkilerini nelerin bitirdiğini…

Anaokulu - Altın Çağ - Eğitiminin Önemi

Anaokulu - Altın Çağ - Eğitiminin Önemi

Çocukların öğrenme gereksinimlerini karşılarken en önemli husus çocuğun kendisidir. Çocuğa öğretilecek hiçbir şey çocuğun kendisinden önemli olamaz. Çocuğun öncelikle duygusal…

Sürekli Kontrol Eden Patronunuz mu Var?

Sürekli Kontrol Eden Patronunuz mu Var?

Bu bozukluğun en öne çıkan özelliği, düzenlilik, mükemmeliyetçilik, zihinsel ve kişiler arası ilişkilerde kontrollü olma gereksinimidir. Bundan dolayı esnek olamazlar…

Evlilik Mutluluğu Öldürmez

Evlilik Mutluluğu Öldürmez

Mutluluk, eşlerin birbirine karşılıklı saygısıyla var olabilir. Evliliğinizi eşinizle karşılıklı bir mücadele ortamına dönüştürmeyin. ’Ben’ yerine ’biz’ düşüncesini yerleştirin. Mutluluğunuz…

Okulda Akran Zorbalığına Dikkat!!!

Okulda Akran Zorbalığına Dikkat!!!

Akran Zorbalığını tanımlayacak olursak eğer bir ya da birden fazla çocuğun özellikle kendinden güçsüz çocukları kasten ve sürekli rahatsız etmesi…

Çocukça Şeyler 1 (0-6 Yaş)

Çocukça Şeyler 1 (0-6 Yaş)

Çocuk doğduğu andan itibaren çevresi ile kurduğu etkileşim sayesinde kendine ve dünyaya ilişkin bilgiler oluşturur. Psiko-sosyal gelişim kuramını ortaya koyan…

Çocukça Şeyler 2 (7-12 Yaş - Okul Çağı)

Çocukça Şeyler 2 (7-12 Yaş - Okul Çağı)

Okul çağındaki bireyin temel gelişimsel görevi başarı/beceriklilik duygusunu tatmaktır. Bireyin okul yaşantısında kazanması gereken akademik becerileri edinmesi, başarı/ beceriklilik duygusuna…

Yaşam Ve Farkındalık

Yaşam Ve Farkındalık

Artık günlük yaşamımızda sıkça duymaya başladığımız “farkındalık” terimi ne anlama geliyor? Yaşıyorsak zaten farkında olmamız gerekmiyor mu? Aklımız, zihnimiz yerinde.…

Yeni Evlilerin Yaptığı 6 Hata

Yeni Evlilerin Yaptığı 6 Hata

​Evliliğin ilk zamanları ve balayı geçtikten sonra sorunlar çıkmaya başlıyor. İşte para, arkadaşlar, programlar konusunda çiftlerin düşmemeleri gereken hatalar...

Geleceğin Ebeveynleri, Günümüzün Çocukları

Geleceğin Ebeveynleri, Günümüzün Çocukları

Günümüz koşullarında çocuk yetiştirmenin çok da kolay olmadığı, hatta epey zorlaştığı söylenebilir. Aile büyükleriyle birlikte oturma devri çoktan kapandı ve…

Öfke Gelince Akıl Gider

Öfke Gelince Akıl Gider

"Öfke ile beraber akıl da uçar gider" demiş E. Lessing. Öfkenizi ister dışa dönük yaşayın, isterseniz içinize atın sonuçta ya…

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ? (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ? (OKB)

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Ve Sınıflandırılması El Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’deAnksiyete Bozuklukları…

İştahsız Çocuklara Yemek Yedirmenin Püf Noktaları

İştahsız Çocuklara Yemek Yedirmenin Püf Noktaları

​Pek çok anne, çocuğunun gerektiği gibi beslenemediğini düşünür. Bunların bir kısmı, sadece kuruntudan ibaret olmakla birlikte; bir kısmının da gerçeklik…

Yarıyıl Anne-Babalarına Mesaj Var!

Yarıyıl Anne-Babalarına Mesaj Var!

Yeni bir eğitim-öğretim yılının 1.dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Birinci dönem karnesi çocuğun başarını temsil eden bir sonuç değil; sizlere ve çocuğunuza…

Yarıyıl Öğrencilerine Mesaj Var!

Yarıyıl Öğrencilerine Mesaj Var!

Sevgili öğrenciler; yeni bir eğitim-öğretim yılının 1.dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Sizlere önerimiz hem tatil sürecinde iyi dinlemeniz hem de kendinizi tarafsız…

Evde Karne Krizi Yaşanmaması İçin Ebeveyn Tutumları

Evde Karne Krizi Yaşanmaması İçin Ebeveyn Tutumları

Sevgili anne ve babalar 2015-2016 Eğitim-öğretim yılının ilk dönemini çocuğunuz ile birlikte bitirmiş bulunmaktasınız. Evet, belki de bu ilk dönem…

Aşk ve Eş Seçimi

Aşk ve Eş Seçimi

Aşık olmak ingilizceden çevirdiğimizde ‘aşka düşmek’ olarak çevrilebilir. Bakıldığında doğrudur da, düşmek pasif bir eylemdir ve aşk kaçınılmaz olana teslim…

Evde Hangi Dili Konuştuğunuz Çocuğunuzun Başarısını Etkiler!

Evde Hangi Dili Konuştuğunuz Çocuğunuzun Başarısını Etkiler!

Geçtiğimiz ay Lütfi Kırdar 'da düzenlenen Anne-Çocuk fuarına katıldım bir dostumuzun standında. Benim için çok heyecan verici bir katılımdı zira…

Zamanda ki Mutluluk

Zamanda ki Mutluluk

İnsanları şöyle bir gözlemlediğimde, ya da bana gelen danışanlarımın paylaşımlar sırasında aktardıklarından çıkardığım sonuç şu ki; biz insanlar zamanımızı nasıl…

Fobiler

Fobiler

Fobik bozuklukların temel özelliği, kaygı bozukluklarında serbest olan kaygının bir duruma veya kişiye bağlanmasıdır.

Stres ve Stresin Psikolojik Yönü

Stres ve Stresin Psikolojik Yönü

Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini…

Çocuk ve Gençlerde Alt Islatma (Enürezis)

Çocuk ve Gençlerde Alt Islatma (Enürezis)

Alt ıslatma (enürezis) istemsiz ve uygunsuz idrar kaçırma olarak tanımlanır. Gece olduğunda “nokturnal enürezis”, gündüz olduğnda “dı̇ürnal enüresı̇z” adını alır.…

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Çocukta bu belirtilerden bir tanesi olabileceği gibi, iki tanesi veya üç tanesi de olabiliyor. Çocuk okuyamıyor ancak yazıyor, yazıyor ancak…

Doğumdan Ölüme Değişmeyen İhtiyaçlarımız

Doğumdan Ölüme Değişmeyen İhtiyaçlarımız

Amerikalı Psikoterapist Richard Earskine, bir grup psikoterapist ile birlikte danışanların terapide en çok dile getirdikleri ihtiyaçları incelediklerini ve bu ihtiyaçları…

Çocuğumuz İlkokula Hazır mı? Nasıl Anlarız?

Çocuğumuz İlkokula Hazır mı? Nasıl Anlarız?

​2011-2012 eğitim öğretim yılı içinde ilk kez ülkemizde uygulanan 4+4+4 sistemi, 66 ayı dolduran çocukların birinci sınıf olmasını zorunlu kıldı.…

Takıntılar/Obsesyonlar

Takıntılar/Obsesyonlar

Obsesif kompulsif bozukluk(OKB) DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’de Anksiyete Bozuklukları başlığı altında ele alınan…

Narsisistik Kişilik Yapısı

Narsisistik Kişilik Yapısı

Başlıca özelliği ergenlik ve ergenlik sonrasında başlar, değişik durumlarda ortaya çıkar. Üstünlük duygusu beğenilme gereksinimi ve empati (Başkalarının isteklerini, duygularını,…

Sertleşememe - Erektil İşlev Bozukluğu

Sertleşememe - Erektil İşlev Bozukluğu

Erkekte sertleşememe sorunu, sürekli olarak veya yineleyici bir biçimde, yeterli sertleşme sağlayamama veya cinsel ilişki bitene kadar sertleşmeyi sürdürememe durumuna…

Whatsapp Danışma